Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Přátelé Janova Dolu
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Janův Důl 75, 463 52 Osečná

Čl. 2
Statut sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

    Cílem sdružení je pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, zdravotnická osvěta, návštěvy seniorů při životních jubileích a humanitární pomoc.
Za tímto účelem bude sdružení usilovat o podporu kultury a zdravého životního stylu.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 6 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
           • vystoupením člena písemným oznámením radě;
           • úmrtím člena;
           • u právnické osoby jejím zrušením;
           • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;
           • zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:
         • účastnit se jednání valné hromady;
         • volit orgány sdružení (členové starší 18 let);
         • být volen do orgánů sdružení (členové starší 18 let);
         • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření a vyřešení.

Člen má povinnost:
         • dodržovat stanovy sdružení;
         • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;
         • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
         • platit členské příspěvky od 18 let ve výši stanovené valnou hromadou;
         • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.


Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:

1. valná hromada
2. rada sdružení
3. předseda
4. kontrolor

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však 1x za rok.
Rada sdružení svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
        • rozhoduje o změnách stanov sdružení;
        • schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření;
        • volí členy rady sdružení;
        • rozhoduje o počtu členů rady sdružení;
        • rozhoduje o zrušení členství;
        • rozhoduje o zrušení sdružení;
        • má právo odvolat člena rady

5. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
6.  Při změně stanov je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
Pokud se během 3 měsíců nesejde opakovaně usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada sdružení.
7.  Každý člen starší 18 let má jeden hlas.

Čl. 8
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Rada je volena valnou hromadou na dobu 5 let.
3. Členy rady se stávají ti členové, kteří jsou navrženi návrhovou komisí a následně zvoleni valnou hromadou.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, dle potřeby.
5. Rada zejména:
      • volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře;
      • koordinuje činnost sdružení;
      • svolává valnou hromadu;
      • zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady;
      • rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
7. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové rady.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
5. Předseda nebo místopředseda rady zastupují  sdružení navenek a jednají jeho jménem.

Čl. 10
Kontrolor

1. Kontrolor je kontrolním orgánem sdružení. Kontrolor je volen valnou hromadou na období 5 let, přičemž opětovná volba je možná.
2. Do pravomoci kontrolora náleží zejména:
     • kontrola činnosti rady i činnosti sdružení, zejména stavu hospodaření a plnění sjednaných zásad správy společného majetku;
     • vyjadřovat se k roční účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty sdružení;
     • vyžadovat od rady jakékoliv informace o hospodaření sdružení;
     • vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků v činnosti rady.
3.  Kontrolor nesmí být členem rady, odpovídá pouze valné hromadě.
4. Na základě provedené kontroly vyhotoví zápis o jejím výsledku do 10 dnů. Kontrolu hospodaření provede k 31. 12. a zápis předloží na nejbližší valné hromadě.

Čl. 11

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Majetek sdružení je využíván zejména k zajištění poslání a cílů sdružení, k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem sdružení.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

     • dary a příspěvky právnických a fyzických osob;

     • výnosy majetku;

     • členské příspěvky;

     • dotace a granty;

     • příjmy z příležitostných akcí.


3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o:

     • přehledu činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce;

     • složení orgánů a organizačních změn ve složení sdružení, k nimž došlo v průběhu roku;

     • roční účetní uzávěrce;     • stavu rozpočtu, který je schválen valnou hromadou;     • plány činnosti sdružení.

4.  Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. 12

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady;

2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Čl. 13

Závěrečná ustanovení1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V Janově Dole dne 10. 3. 2011Přípravný výbor:

Hana Servítová

Eva Laurynová

Kateřina Haková

Hana Šrýtrová

Jitka Nepomucká